Taloudelliset määräykset

Suomen Palloliiton taloudelliset määräykset liiton sarjoihin osallistuville seuroille

I Yleistä

1) Taloudellisten määräysten  tarkoituksena on vahvistaa seurojen taloudellista asemaa siten, että seurojen taloudenhoito on vakaalla pohjalla ja perustuu voimassa oleviin  lakeihin, säädöksiin sekä  Suomen Palloliiton määräyksiin.

2) Seurojen taloudellisten asioiden asianmukainen hoito varmistaa seurojen elinvoiman, mahdollistaa pitkäjännitteisen seuratyön harjoittamisen ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille seuroille.

3) Seuran on hoidettava taloutensa siten, että se pystyy  osallistumaan  liiton järjestämään sarjaan. Taloudenhoito tulee järjestää siten, että taloudelliset velvoitteet kaikille tahoille tulevat hoidetuiksi. Taloudenhoito käsitteenä tarkoittaa myös seuran kykyä  hankkia sellaiset taloudelliset resurssit,  joiden avulla seura voi saada käyttöönsä tarvittavan määrän pelaajia

II Soveltamisala

4) Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä liiton järjestämissä sarjoissa sarjapaikan omaavaa yhdistystä ja/tai  seuraa yhteistyösopimuksella hallitsevaa yhtiötä

5) Nämä määräykset ovat ehdottomia  liigan, miesten  Ykkösen ja Kakkosen  sekä naisten SM-sarjan   ja Ykkösen seuroille. 

6) Muihin  liiton sarjoihin osallistuville seuroille  nämä määräykset ovat suosituksia, siltä osin kun ne eivät koske pakottavaa lainsäädäntöä tai  näiden määräysten  1-3 ja 11-20  kohtia.

III Taloudelliset määräykset

7) Seurojen  on esitettävä Suomen Palloliittoon  selvitys  liiton kilpailuun osallistuvan joukkueen kilpailutoiminnan suunnitelmasta ja joukkueen talousarviosta tulevan sarjakauden osalta helmikuun 15. päivään mennessä. Suunnitelmaa ja talousarviota voidaan täydentää helmikuun loppuun mennessä.

8) Seuran tilintarkastajista vähintään yhden on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

9) Seuran  on toimitettava vuosikokouksensa hyväksymät tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma ja tase) tilintarkastajien lausuntoineen Suomen Palloliittoon vuosittain viimeistään 31. maaliskuuta. Jos seuran tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, voidaan seuran anomuksesta antaa lykkäystä edellä mainittuun määräaikaan, enintään kuitenkin kolme kuukautta tilikauden päättymisestä. Anomuksen tulee olla liitossa viimeistään  15. maaliskuuta.

10) Seuran on pyydettäessä annettava selvitys liiton sarjaan osallistuvan joukkueen puolivuotistilinpäätöksestä budjettivertailuineen (tuloslaskelma  ja tase) per  kesäkuun 30. päivä  viimeistään syyskuun 1. päivään mennessä.

11) Seuran  on ilmoitettava välittömästi  liittoon, jos sen taloudellisessa tilanteessa ilmenee ennen sarjan alkua sellaisia seikkoja, jotka voivat vaarantaa sen osallistumisen liiton sarjaan.

12) Ilmoittautuessaan liiton sarjaan, seura  sitoutuu hoitamaan taloutensa siten, että  se pystyy osallistumaan kaikkiin sarjansa otteluihin.

13) Seuran on toimitettava urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain piiriin kuuluvista pelaajista lista Suomen Palloliittoon pelikauden alkuun mennessä. Listaa on täydennettävä  kauden aikana  sitä mukaa kun seura palkkaa  uusia  lain soveltamisalaan kuuluvia pelaajia.

14) Taloudenhoidon seurannan tehostamiseksi seuran on annettava pyydettäessä myös muita tietoja taloudellisesta tilanteestaan  Suomen Palloliittoon.

15) Seuran on tammikuun 31. päivään  mennessä toimitettava  Suomen Palloliittoon selvitys seuran sen hetkisistä vastuuhenkilöistä. Niin pian kuin mahdollista, selvitys tulee todentaa  myös asianmukaisella viranomaisen antamalla rekisteriotteella. Muutokset vastuuhenkilöissä tulee ilmoittaa välittömästi Suomen Palloliittoon ja todentaa edellä mainituin tavoin  rekisteriotteella.

16) Seuran on ilmoitettava pelaajille ennen pelaajasopimuksen solmimista ja  myös sopimuksen voimassaoloaikana  kaikki sellainen seuran taloudellista asemaa koskeva tieto, jolla  saattaa olla merkitystä pelaajan asemaan.

IV Valvonta ja seuraamukset

17) Suomen Palloliitto  valvoo  näiden määräysten noudattamista.

18) Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa liiton rangaistusmääräysten mukaisiin rangaistuksiin.

19) Suomen Palloliiton liittohallitus voi sulkea seuran liiton sarjoista, jos seura laiminlyö näissä ja muissa määräyksissä määritellyt  taloudelliset velvoitteensa. 

20) Jos seura laiminlyö näissä määräyksissä mainitun tiedonantovelvollisuuden, voidaan seuralta periä liittohallituksen määräämä  maksu.

SPL:n pankkiyhteys: FI75 5789 5420 0050 63